Bydelsprogram fra Bergen Vest

Best på Miljø
Venstre vil at Bergen skal bli en moderne miljøby. Vi vil ha en pulserende og kulturelt mangfoldig by der menneskene og ikke bilene dominerer. Derfor vil vi bedre kollektivtilbudet, redusere bilbruken og ha en miljøriktig arealbruk. Klimaedringene må tas på alvor, og Bergen må bli en foregangskommune.

Venstre vil:
- bygge bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
- gå inn for at fastlandsforbindelse fra Sotra skal gå fra Sund over Lerøy, Bjelkarøy knyttet opp mot veinett i Ytrebygda.
- at det legges til rette for EL-biler med reserverte plasser og lademuligheter i større parkeringsanlegg
- etablere ?park and ride? anlegg i bydelssentrene og ved sentrale bybanestopp. Parkeringen skal være gratis for kollektivreisende.
- at Ringvei Vest fullføres som tofeltsvei med kollektivfelt.
- ha sammenhengende sykkelvei fra bydelen og inn til sentrum.
- vil legge til rette for økt boligbygging gjennom fortetting langs kollektivtraseene.
- øke bevilgningene til turstier, og fullføre turveien ved Tennebekktjernet slik at det blir en rundløype rundt tjernet.
- innføre rushtidsavgift blant annet for å redusere gjennomgangstrafikken i bydelene


Best på Skole
Venstre vil at bergensskolen skal være en kreativ kunnskapsskole. Alle elevene skal sikres kunnskap og like muligheter til å utnytte sine
evner og sin skaperkraft. Vi vil styrke lærerne og gjenreise respekten for fagkunnskapen.

Venstre vil:
- satse på etter- og videreutdanning for lærere
- øke undervisningsressursene
- satse på miljøfremmende og forebyggende tiltak som f. eks ?dagravn? på Olsvik Skole
- bygge flerbrukshall på Bønes
- utvide Alvøen skole
- rehabilitere Kjøkkelvik, Håstein og Sandgotna skole
- rehabilitere og utvide Damsgård skole
bygge ny skole i Hetlevikåsen

Nyskapende nærings og kulturliv
Velferdssamfunnet er avhengige av et nyskapende nærings og kulturliv. Venstre vil ha en politikk som støtter gründere og småbedrifter. Vi vil ha et levende og mangfoldig kulturliv med plass til både tradisjoner og det grensesprengende moderne

Venstre vil:
- legge forholdene godt til rette for det kulturbaserte næringslivet.
- at skjenkebevillinger skal være lette å få og lette å miste.
- stille seg positiv til opprettelse av ?bydelspuber?.
- arbeide for at Norsk Koreansk Kultursenter (NKKS) kan lokaliseres i Alvøparken.
- ha aktivitetsarenaer/ ungdomsklubber i alle bydeler.
- etablere nytt kulturhus i Fyllingsdalen og i Laksevåg/Loddefjord
- ha økt satsing på utbygging av nærmiljøanlegg som ballbinger, streetbasket, friplass, skateramper og beach- volleyball baner.Bydelens kandidater:
Trond Wathne Tveiten. Vekter (32)
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Bergen er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

Ole Ingar Paulsen. Avdelingsingeniør (56)
Det viktigste for Fyllingsdalen og Laksevåg de neste årene er å sørge for at bybanen blir bygd ut til bydelene våre. Vi må ta et krafttak for å redusere co2 utslippene slik at Bergen fortsatt kan være en god by å leve og vokse opp i.

Frode Helmich Pedersen. Stipendiat (31)
Kari Frønsdal. Konsulent (67)
Sverre Spildo. Direktør (69)
Elisabeth Vannebo. Musiker (41)
Ståle EIinarsen. Professor (44)
Ivar WInjum. Advokat (57)
Ole Irgens. Kommunikasjonssjef (44)
Åshild Nylund. Kundekonsulent (36)
Martin Halsos. Rådgiver (37)
Tor Harald Rødseth. Geograf (38)
Ane Ose. Student (27)
Anne Margrethe Konow Lund. Pensjonist (77)
Harald Hove. Advokat (58)
Aud Johansen. Pensjonist (73)

Vil du vite mer? Kontakt Bergen Vest Venstre og vår kandidat Trond Wathne Tveiten på bergen@venstre.no eller besøk oss på www.venstre.no/bergen

16 kommentarer

Mathias

25.07.2007 kl.23:01

Bønes hører ikke til Bergen Vest, ei heller Fyllingsdalen. Bergen Vest er synonymt med Laksevåg og Loddefjord.

Hvorfor bygge ny skole i Hetlevikåsen? Noe som vil kreve store arealer. Det vil kreve at man beslaglegger store naturområder. Hadde det ikke vært bedre å pusse opp Vadmyra Skole, som ligger noen få meter fra Hetlevikåsen??. Hvorfor denne konsentrasjon om et vann som ikke egner seg til bading; Tennebekktjørnet. Det må fokuseres mer på kystområdene. Loddefjord har en lang kyst. En eksempel er Håkonshellapollen. Det virker som dette programmet er vedtatt av folk som ikke er fra Loddefjord. Du burde heller lese vårt program. At Venstre kaller det Bergen Vest er underlig. Mange av forslagene sammefaller med AP eller Loddefjord Arbeiderlag, men en del gjør ikke det. Det verste er at alle disse personene du presentere så bor med unntak av 3 på Bønes eller i Fyllingsdalen, som ikke gir dem særlig legitimitiet til å representere det egentlige Bergen Vest, Loddefjord og Laksevåg.

Når det gjelder Håkonshelle bør du se denne filmen:

http://www.youtube.com/watch?v=agBDlumbZTg

I samme slengen kan du se: http://www.youtube.com/watch?v=sikP9DPaDuI

Trond

26.07.2007 kl.03:46

Vel deg om det. Dette er bergen vets sitt program. At du ikke liker det er forstålig.

Mathias

26.07.2007 kl.07:54

Trond! Du svarer ikke på mine innsigelser? Du bare konstaterer at jeg er uenig eller ikke liker programmet. Og har du sett de filmene på YouTube jeg henviser til? Gjør det er du snill.

Trond

26.07.2007 kl.13:16

Dette programet er slått sammen av ulike byprogram de iulike bydelne i bergen vets. det er et utdrag. TResten finner man i hovedprogram,met som jheg skal legge ut her.

Mathias

26.07.2007 kl.16:42

For meg er Bergen Vest følgende områder:

LODDEFJORD

LAKSEVÅG

Dette inkluderer ikke

BØNES

FYLLINGSDALEN.

Tidligere lenge før du kom til Bergn var det noe som het Rutelaget Bergen - Vest, og det var bussene som gikk til Laksevåg og Loddefjord, IKKE Fyllingsdalen og Bønes.

Om Venstre har omdefinert begrepet, så er jeg strekt uenig i slik bruk av dette begrepet.

Men du bør svare på mine spørsmål, i stedet for å opplyse om hva som kommer.

Men for all del. Ve nstre er velkommen til å ta utfordringene i Loddefjord litt mer seriøst, enn det sittende byrådet har gjort.

Trond

26.07.2007 kl.16:47

Ja alt i Loddefjord har vel blitt evrre med dette byrådet. uannsett skal politikkerene våre fra loddefjord få svare på den henvendelsen.

Anders

27.07.2007 kl.11:38

Med Bergen Vest mener Venstre Laksevaag og Fyllingsdalen bydeler . Alle omraadene som er nevnt i Bergen vest sin brosjyre er innenfor Bergen kommunens offisielle definasjon av Laksevaag og Fyllingsdalen bydeler og det er denne definasjonen vi forholder oss til. Offisielt er Boenes en del av Fyllingsdalen, ikke Fana.

Mathias

27.07.2007 kl.11:52

Å kalle det "bydelsprogram for Fyllingsdalen og Laksevåg" er helt greit, men å kalle Fyllingsdalen for Bergen Vest, er skikelig bomskudd. Bergen Vest er hovedområdene som rutelaget Bergen Vest i sin trafikkerte. Og blant folk i Loddefjord og Laksevåg er Bergen Vest Laksevåg og Loddefjord, og ikke Fyllingsdalen. Dette bør Venstre holde seg til.

Anton Engen

27.07.2007 kl.11:53

Til Mathias!

Temmelig usaklig diskusjon!

Det er helt normalt å regne Fyllingsdalen som Bergen Vest. Jeg har bodd i bydelen og bor nå i Godvik. Den dagen Venstre får nok medlemmer, skal vi glede deg med å lage eget lokallag i Fyllingsdalen. Og gjerne eget for Loddefjord også.

Du viser film fra Håkonshella. Hva mener du med den? Og at det finnes boss i bydelen er ikke noe nytt. Men neppe noen partipolitisk sak. Alle kan jo være enige om at noen må rydde.

Mathias

27.07.2007 kl.12:28

Når det gjelder bosset har byrådet vært lite villige til å løse problemene i bydelen, bare konsentrert seg om sentrum. Dog har det blitt noe bedre, men det er uskkert om det Byrådets fortjeneste eller om det er folk som har blitt mer bevisste i denne forbindelse. Det er for lett å si at alle må være med. Det beste ville være hvis folk lot være å kaste boss, men nei.

Når det gjelder Håkonshella får du lese programmet vårt på www.loddefjord.org. Du kan også lese om det ene og andre fra Loddefjord på http://nettavis.loddefjord.org

Anton Engen

27.07.2007 kl.13:45

Nå har jeg lest til øyet ble stort og vått, men Håkonshella er ikke nevnt på loddefjord.org, såvidt jeg kan se.

Ellers tror jeg ikke vi skal få noen problemer med å samarbeide om bydelens beste i fremtiden, selv om vi prioriterer litt forskjellig på skole og miljø.

Mathias

27.07.2007 kl.14:17

Gå inn på linken.

Nei jeg tror ikke det vil bli problem. Uansett må Loddefjord komme mer i fokus.

Mathias

28.07.2007 kl.12:38

Trond! Nettadressen du henviser til er feil. Det er ikke www.venstre.no/bergen men www.venstre.no/hordaland/bergen som er den riktige adressen. Ved førstnevnte blir du omredigert til Venstres hovedsider.

Bare til opplysning.!

Fikk du mailen min?

Mathias

28.07.2007 kl.12:58

En ting til Trond som jeg tidligere prøvde å få svar på, som virker som er en stor hemmelighet, det er følgende: "Hva er begrunnelsen for å bygge ny skole i Hetlevikåsen? "

Grensene mellom Vadmyra skolekrets og Loddefjord skolekrets fungerer helt bra i dag. Jeg er i mine tvil at foreldrene vil dette.

Hadde det ikke vært bedre å pusse opp Vadmyra skole, og eventuelt utvide skolen da tomten til selve skolen er på rundt det doble eller en tredje del mer enn det som i dag er tatt i bruk. Denne setning om å bygge ny skole virker på meg som helt "hull i hode". Det er bra Venstre satser på skole, men jeg tror ikke i dette tilfellet er veien gå. Skal man satse på skole, og konkret i Vadmyra /Hetlevikås-område så er veien å gå å bevilge mer penger til Vadmyra skole.

1. Mer til å øke lærertettheten og kvaliteten på lærerene

2. Utvide skolen slik at 3. klasseelevene slipper å gå på Lyngfaret skole (en gammel grendaskole noen hundre meter fra Vadmyra skole)

2. Ruste opp skoleplassen som er ganske hullet og ikke har blitt rustet opp siden 70-tallet.

3. Ny gymsal, som lider av for liten utluftning, og for dårlig lyssettning.

For å si det rett ut, dette punket om ny skole i Hetlevikåsen, må være utslag for særinteresser. Hvor dere har det fra at det er "behov" for dette er for meg en gåte.

Jeg vil ha utfyllende kommentarer fra deg eller en av dine partikollegaer, ikke bare fordi jeg er politisk aktiv i AP, men fordi dette angår MITT nærmiljø.

Frode Hervik

30.07.2007 kl.10:55

Dagens opptakskrets for Vadmyra skole er den som etter hvert vil få størst elevtallsøkning i Laksevåg bydel. Dette skyldes i første rekke utbyggingen i Hetleviksåsen.

Når disse boligene kommer har man to alternativer for å dekke behovet for økt skolekapasitet.

1. Man kan utvide Vadmyra skole til en B18 og trolig på sikt til en B21 skole.

2. Man kan bygge en mindre skole/oppveksttun i Hetleviksåsen som også inkluderer barnehage.

Etter Venstres oppfatning er alternativ 2 best, fordi det vil sikre en trygg skolevei, noe som er spesielt viktig for de yngste elevene. Å sende 6-åringer til Vadmyra vil være en dårlig løsning.

Dessuten må man jo ha barnehage, og da kan det være naturlig å se dette i sammenheng med skole.

Forøvrig ble det ikke fremmet noe forslag av noen partier i bystyret som gikk ut på å ta en 1-4 skole i Hetleviksåsen ut av prioriteringene i saken "Modernisering av bergensskolen", som var byrådets oppfølging av skolebruksplanen. Det er derfor overraskende at Arbeiderpartiet nå signaliserer at de er motstander av å bygge en ny skole i Hetleviksåsen.

Det må likevel understrekes at det er behov for å rehabilitere og utvide Vadmyra skole til en fullverdig B14 skole. Dette innebærer også en erstatning av den paviljongen som var en gammel grendeskole i sin tid, som Mathias er opptatt av. Men man slipper altså med denne løsningen en omfattende utvidelse av Vadmyra skole.

Mathias

30.07.2007 kl.12:33

Hei Frode! Jeg har ikke nødvendigvis sagt at jeg er mot bygging av ny skole i Hetlevikåsen, men hvis det skjer en kraftig økning i barnefamilier i område, vil det klart tvinge frem en engen skole. Jeg stilte meg bare undrene til begrunnelsen. Men under alle omstendigheter trenger Vadmyra en kraftig oppussing og modernisering, da det meg bekjent ikke har skjedd noe i den retning siden 1972, borsett fra skifting av noen utvendige plater nå i det siste ned mot Vadmyra Borettslag.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits