25 argumenter fra Morfarbarn.no og hvorfor de er løgn del 1


Nettstedet morfarbarn har laget en liste med 25 argumenter mot en felles ekteskapslov, men jeg begynte nærmest å le når jeg leste igjennom dem. Greit å ha et annet syn på virkeligheten, men her er dte verdt å spørre hva de har hatt for noe i kaffen. Jeg skal her ta for meg argumentene ders en etter en og fortelle dere hva om ikke stemmer.Morfarbarn Hevder 1
1. Overflatisk behandling i de politiske partiene
På landsmøtene til Ap, SV og Venstre i 2005 ble kjønnsnøytral ekteskapslov programfestet så å si uten
debatt. Ingen


Sannheten: Denne debatten er ikke ny i noen av partiene. Nå skal jeg la SV og Arbeiderpartiet svare for seg selv, emn jeg skal si hva som skjedde i Venstre. Debatten ble for første tatt opp i Unge Venstre på tidlig 90 tall og vedtat på landsmøtet deres i 1995. Etter det har den blitt debatert en god del i moderpartiet før de falt på standpunktet sitt ved landsmøtet 2005. Grunnen til at punktet ikke kom tidligere var på grunn storingsvalgprogrambehandlingen som vi ikke har vært eneste år og fordi vi ønsket en grundig gjennomgang. Man må skjønne det faktum at saker til politisk program i hvert parti diskuteres ikke for første gang på landsmøte, men er til grundig gjennomgamng i organsiasjonen lang tid i forveien.

Videre skriver de: At de tre partiene på et så tynt grunnlag binder sine stortingsrepresentanter til å stemme for en lov med
historiske konsekvenser, er oppsiktsvekkende og uansvarlig.

Sannheten: Igjen kan jeg kun svare for Venstre. Man bruker ikke pisk i Venstre så overhodet derfor har man heller ikke bunddet opp noen av representantene.

Videre skriver de: Norske politikere trenger mer enn overflatisk
retorikk for å avgjøre hvordan de skal stille seg til lovforslaget. De trenger god tid til debatt, faglige innspill og
fordypning i alle lovens premisser og konsekvenser
.

Sannheten: Se under den første delen. Denne debatten har foregått i åresvis på flere ledd i partiene. Morfarbarn har ikke noe grunnlag for å hevde at mennesker i partiene ikke har fått fagelige innspill. La meg minne morfarbarn om en ting og det er en god del jurister i de politiske partiene, især venstre. Hvilke grunnlag har dere for å si at ingen av disse har kommet med innspill??


Morfarbarn hevder 2
2. Ingen offentlig utredning
Til dags dato er det ikke gjennomført noen offentlig utredning, konsekvensanalyse, argumentsamling eller
faglig konferanse om forslaget til en radikal ny ekteskapslov. Forrige gang ekteskapsloven ble revidert,
nedsatte regjeringen Ekteskapslovutvalget som arbeidet i 16 år -- fra 1971 til 1987.


Sannheten: Trenger man 16 år for å offentlig utrede dette? Første steg ble allerede tatt i 1992 da partnerskapsloven kom på bordet. Debatten rundt dette har foregått på mange plan siden den gangen. Dette er ikke en enorm revlusjon for Norge, men det å gi de samme rettigehten som andre finner naturlig også til homofile.
I tillegg til at denne saken er debattert ihjel snart har planen blitt sendt ut på offentlig høring. Hvor mye papirmølle må man egentlig ha for å vedtas dette?


Videre hevder de: I 2007-2008 bryter man alle rutiner for seriøs lovbehandling: Ingen utredning, ingen stortingsmelding, ingen
faglig debatt. I stedet lar man intens lobbyvirksomhet fra homofile aktivister bli den avgjørende faktor i
partienes stemmegivning. Norske ekteskapslover og barns rettigheter fortjener en bedre saksbehandling.


Sannheten: Igjen har denne debatten foregtt en lang stund og det er sendt ut en stortingsmelding som har vært ute på høring.
At homofiles organisasjoner har hatt argumentert for finnes det ingen grunnlag for en slik påstand som her blir fremsatt. I politiske partier har ikke homofile større makt enn alle andre. Herofile klarer faktisk å komme frem til standpunkter om rett og galt basert på å bruke sitt egent hode.
Å kaste barn foran seg i denne debatten er direkte kvalmende. Hvilke grunnlag har dere for å hevde at barn ikke blir ivaretatt? Det at man ønsker at Barn skal få et trygt hjem med to foreldre ligger til grunn og der finnes det ingen bevis for at homofile par gir mindere tryghghet og stabilitet enn hetrofile par.
Enkelte trekker i slike debatter frem at barn kan få det vond og vansklig barndom hos homofile, på det har jeg bare å si ja selvfølgelig det kan skje. I likhet det kan skje med barn som vokser opp i hetrofile hjem. Det som er rart er at legningen kun blir et spørsmål når det er snakk om homofile par, men aldri når det er snakk om hetrofile par. Kan noen av dere svare på hvorfor?


Morfarbarn Hevder3
3:Ensidig høringsnotat og tendensiøse delutredninger
Departementets høringsnotat er preget av hastverk og av at man har bestemt seg for konklusjonen på
forhånd. Derfor bruker man bare argumenter som støtter opp om den ønskede konklusjon. Vektige
motargumenter blir ikke tatt opp på en seriøs måte, men blir enten forbigått i taushet eller bagatellisert. Man
har bare vært opptatt av hvordan en slik lov skal utformes, ikke om Norge i det hele tatt bør innføre den.


Sannheten: Igjen må jeg minne dere om at denne debatten har foregått i åresvis og jeg har fortsatt til gode å høre argumenter imot av fornuftig art. Bibelske og andre religiøse argumenter er faktisk ikke skikkelige argumeneter så overhodet og bør faktisk ikke bli tatt seriøst.


Videre skriver de: De seks ?delutredningene? som høringsnotatet bygger på, framtrer langt på vei som bestillingsverk fra
departementet. De er skrevet av enkeltpersoner med samme ideologiske ståsted som departementet, og
ikke av grupper som representerer ulike fagområder og ståsted. (Unntaket er Erling Pettersens korte
gjennomgang av kirkens holdning til ekteskap og samliv.)


Sannheten: Å igjen hvilke grunnlag har man får å kalle dette et bestillingsverk? Fordi de ikke kom frem til de kunklusjonene dere liker? Når dere i siste setning fremstiller at det eneste faglige korrekte der er en person som redgjør for kirkens syn sier det egentliga alt. Man skal ikke basere lover og regler for menneskelig levemåte basert på en gruppes religiøse tro eller overtro. En bibel, koran eller tora skal ikke sanne grunnlag for norsk lov.


Morfarbarn hevder4
4. Frankrikes eksempel
Frankrike er trolig det eneste landet som hittil har gjort et skikkelig arbeid for å vurdere om en slik lov vil være
positiv for fremtidens samfunn. En kommisjon av 30 politikere og fagfolk ble i januar 2005 nedsatt av
presidenten i den franske nasjonalforsamlingen. I 2006 konkluderte kommisjonen med at Frankrike ikke bør
innføre kjønnsnøytrale ekteskapslover, og at landet heller ikke bør åpne for homofil adopsjon eller kunstig
befruktning for lesbiske.


Sannheten: Frankrike er det eneste landet som forløpig har kommet frem til den konklusjonen deres ønsker. Andre land har slike lover eller har slike lover på trappene. Kan dere med hånden på hjertet si at alle de andre som kommer frem til andre konklusjoner enn dere selv ikke gjør en skikkelig jobb?


Morfarbarn hevder 5
5. Ekteskapets kjennetegn
I Norge må et ekteskap tilfredsstille 4 kriterier for å være gyldig:
a) Kjønnsbestemt ? mann og kvinne.
b) Antallsbestemt ? to personer.
c) Slektsbestemt ? ikke med nære familiemedlemmer.
d) Aldersbestemt ? minst 18 år gammel, eller 16 år med dispensasjon.
Det første og viktigste kriteriet, kjønnsbestemmelsen, har vært felles i alle kulturer til alle tider. De tre andre
kriteriene har variert fra kultur til kultur. Det er uholdbart å tro at man kan fjerne den mest grunnleggende
bestemmelsen i ekteskapsdefinisjonen, men likevel beholde ekteskapet intakt. Ved å vedta en kjønnsnøytral
eller felles ekteskapslov vil man for all framtid innføre en forståelse av ekteskapet som gjør det til noe
fundamentalt annet enn det hittil har vært. Ekteskapets grunnstruktur vil bli endret. Stortinget bør ikke gå til et
så drastisk skritt uten først å ha tatt seg god tid til en grundig og faglig forsvarlig behandling.


Sannheten: Det er idiotisk å hevde at eksteskapet blir opphevet og utrangert fordi de får en videre betydning og innkluderer homofile. Ekteskapet vil aldri miste sin rolle og det har heller aldri vært poenget. Poenget er helt og holdent at den skal innkludere homofile. Det blir ikke flere eller færre homofile av den grunn, ei er det heller noen grunn for å hevde at den mister sin betydning. Bare fordi gamle seige tradisjoner brytes finnes det ikke noe grunnlag eller bevis for at eksteskapet mister sin betydning, tvert der imot.


Morfarbarn hevder 6
6. To vesensforskjellige samlivsformer
Å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov betyr at man prøver å utviske forskjellen mellom to samlivsformer
som er vesensforskjellige. Å hevde at enkjønnet og tokjønnet samliv er identiske, og derfor hører hjemme i
samme lovverk, faller på sin egen urimelighet. Et enkjønnet forhold vil alltid måtte "låne" av
heteroseksualiteten for å få barn. Det tilhører en annen kategori enn samliv mellom mann og kvinne. Dette er
én av mange gode grunner til at partnerskap ikke bør gjøres om til ?ekteskap?.


Sannheten: Egentlig er ikke forskjellen så stor som man skulle tro. Den vessentlige forskjellen er at man lever med to personer av samme kjønn. Disse personene lever stort sett en helt normal hverdag bestående av gleder, sorger, problemer med forholdet, jobb osv osv.
Argumentet med barn blir også litt søkt. Det betyr at adopsjon heller ikke bør finnes sted for hetrofile. For har de etter naturen side blitt født uten evne til å få barn er ikke det da det naturlige? Bør man bryte inn for å fikse dette etterpå? Derfor er det deres argumentasjon som faller på sin egen urimelighet.


Morfarbanr hevder 7
7. Ekteskapet er biologisk begrunnet
Ekteskapet mellom mann og kvinne er kulturbærende på en helt særegen måte og vil aldri kunne erstattes av
noen annen samlivsform. Det er en samlivsordning som er begrunnet i biologien, og som bidrar med noe
samfunnet er avhengig av for å overleve: barn. Partnerskap og enkjønnet samliv er derimot en sosial
konstruksjon som samfunnet ikke er avhengig av. Samfunnet har en plikt til å legge til rette for juridiske
ordninger for enkjønnede par som ønsker det, men det er allerede gjort i partnerskapsloven. Registrerte
partnere har nøyaktig samme beskyttelse og forpliktelse som ektepar.


Sannheten: Igjen må jeg minne dere om at det aldri har vært snakk om å erstatte, men heller innkludere. Det betyr at hetrofile fortsatt kan gifte seg på samme måtte som før hvis det bekymret dere.
Parnerskap mellom to av samme kjønn er ikke en konstruksjon, men naturlig del av mennesker ulike legning. Mennesker har ikke valgt å bli homofil, men blir født og oppvokst med det. Å hevde at samfunnet ikke er avhengie av det minner meg om synspunkter fra en helst annen tidsalder. Man gifter seg ikke fordi samfunnet er avhengige eller trenger det. Mennesker er ikke til for staten eller religionen, men motsatt.


8. En universell ekteskapsdefinisjon
Et ekteskap er mer enn et fellesskap av to personer. Det er pr definisjon et fellesskap av to kjønn. Å endre på
denne historiske og universelle definisjonen bør ikke Stortinget vurdere før man har tatt seg tid til en
langvarig og omfattende prosess der alle argumenter og konsekvenser er blitt grundig debattert og utredet.
Det er på ingen måte skjedd hittil.


Sannheten: Hvor lenge vil de egentlig debattere dette?? Hvor mange år vil disse menneskene at debatten egentlig skal ta? Dette er ikke en ny debatt, men en debatt som har foregått i over ti år allerede. Det eneste som har endret seg er at folk har blitt mer opplyste og derfor er mer positive til en felles ekteskapslov. Flertallet lar seg ikke lenger skremme av konservative mørkemenn og religiøse konservative, men setter menneskeverdet og fornuften i sentrum. Når man i tillegg ser at motstanerene ikke klarer å å komme med fornuftige beviser for sine påstander faller et hele virkelig ned på steingrunn.

Fortsettelse følger

4 kommentarer

Mathias

24.10.2007 kl.09:58

Trond! Det er bra at du tar opp dette, og at denne organisasjonen du nevner har avskyeelige holdninger. Men av og til syntes jeg du tar for mye opp homofles rettigheter. Et søk på søkefeltet over på søkeordet "homofil" ga 73 treff på denne bloggen. Om to menn ønsker å gifte seg, så må de gjerne gjøre det for min del, men jeg må få lov å antyde forsiktig at jeg tror du er litt for opptatt av homofile, ja til og med mer enn undertegnede er av Iran. Jeg er hundre prosent overbevist om at noen som leser denne bloggen tror du er homofil, selv om jeg vet utmerket at du ikke er det. Ingenting gale å være det. Så et godt råd til slutt, kanskje tone ned denne homofilidebatten på denne bloggen, det er ikke alltid like fengene når du kommer med et nytt innlegg om homfile rundt annenhver eller hver tredje uke.

Trond

24.10.2007 kl.14:22

Vel løa meg bekrefte at jeg ikke er homofil. Når jeg tar denne saken opp såpass mye som jeg gjør så har et en meget god grunn.

1:det er på trappenede en lov som skal vedtaes.

2: Diskrimineringen og trakkaseringen er fortsatt gjeldene. Selvmord, depre4sjoner etc er desvaerre et stort problem.

Jeg kommer til å ta mye annet fremover men jeg komemr ikke til å stoppe med denne saken. den er for viktig

Ronny

09.04.2008 kl.11:21

Trond. Fra en (kristen)liberaler, som snublet over bloggen din ifm Ja til eksteskap-demoen.Kan liberalere gå hver sin vei i denne saken? Ja, når du argumenterer med følgende: "Det som er rart er at legningen kun blir et spørsmål når det er snakk om homofile par, men aldri når det er snakk om hetrofile par (om relasjon til barn. min tilføyelse). Kan noen av dere svare på hvorfor?"Det er greit å vitenskaplig påvise at homofile kan oppdra barn uten at barnet tar skade. Men når du krever at hetrofile, som fra naturens side er gitt gaven å få barn og oppdra dem, skal rettferdiggjøre det på lik linje som homofile - ja da står du og jeg meget langt fra hverandre. Dette er en holdning som beveger seg bort fra både bibel og naturvitenskap, og inn ilikhetsfundamentalismen. Det er kanskje slik liberalister ender opp i samme verden som sosialister? ...da er vel jeg i feil parti ;)

Trond

09.04.2008 kl.14:04

det eneste jeg krever her er at de faktisk har noe grunnlag for å komme med påtanden, noe jeg klart fant at de ikke hadde.

Jerg forventer ikke at hetrofile skal rettferdiggjøre seg på punktet om bran, men jeg forvneter en forklaring fra mttsnaderne om hvorfor barn kommer til å få så grusom oppvekst hvis de voikser opp med to fedre av samme kjønnn. Forløpig har jeg ikke sett noe komme med beviser eller fakta som kan underbygge en slik argumentasjon. At to menn ikke kan få barn er selvfølgeliug lett å påvise gjennom naturvitenssap, men dermed gå ut ifra at dete r kun den tradisjonlle kjernefamilen som er i stand tild et kan ikke vbevises ut i fra noen vitenskap. Hva biblken angår så syntes jeg den er fullstendig uinntresant i på dette punktet. Man kan ikke ta hensyn til n gruppe sin rreligiøse tro når man lager politikki. Dette er ikke Iran. Hvis dette er sosialisme, så burde du nok sjekke begrepene litt bedre.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits